الزامات گفتگو

[ گفتگو | فهرست | جستجو | ارسال | پاسخ ]


خریت خایه مالهای اخوندها!

Category: نقطه نظر
From: یک ادم بیطرف
From0: saeidorangecounty@yahoo.com
Remote Name: 154.20.39.86
Remote User:
Date: 28 Feb 2008
Time: 10:10:27

Comments

قبل از خواندن نامه فوریه ات به ان بنده خدا راستش من فکر میکردم تونسبت به بقیه خایه مالهای رژیم بالاخره یک چیزی سرت میشه ولی حالابعد از خواندن نامه ات اقرار میکنم که اشتباه میکردم. تو خر تر از ان هستی که بشه باهاش حتی حرف زد.تو با نادیده گرفتن خون هزاران مجاهد بر سرچوبه های دار اخوندها که حتمأ همشون اسیر فرقه بودن از نظر تو! دست لونپهنای رژیم را از پشت بستی! راستش راجع به تحلیلهای تو فقط یک چیز میتوانم بگویم وان این است که تو مطمئنی این مدت با مجاهدین بودی؟ چون اگر مثل یک خر هم تو طویله اخونها مبست نت بیشتر از اینها میفهمیدی!!


Last changed: 02/28/08