الزامات گفتگو

[ گفتگو | فهرست | جستجو | ارسال | پاسخ ]


g

Category: سایر مطالب
From: mehdi42metri
From0: mehdiushirmohammadi2002@yahoo.com
Remote Name: 217.172.98.236
Remote User:
Date: 07 Feb 2008
Time: 20:47:17

Comments

چطور میتوانم از کسی که قبلا پناهنده سازمان شده واز او نزدیک به 22سال از او خبری نیست پیگیری کنم به عنوان یک برادر اگر امکان دارد من را راهنمایی کنید


Last changed: 02/07/08