الزامات گفتگو

[ گفتگو | فهرست | جستجو | ارسال | پاسخ ]


تشكر از بابت نوشتن واقعيت هاي درون فرقه

Category: درباره کتاب مسعود
From: كيميا
From0: az23mo2
Remote Name: 85.31.69.42
Remote User:
Date: 07 Feb 2008
Time: 15:27:58

Comments

من بخشهايي از كتاب شما را خواندم و بعنوان كسي كه سالهايي از عمرش را در اين فرقه بوده ميدانم كه همه اين حرفها راست است و براي كسي كه اين تجربه را نداشته قابل فهم نيست شايد ان شيادان به شما هر تهمتي بزنند ولي مهم نيست مهم اين است كه اين كتاب فانوسي باشد تا تاريكي ها را روشن كند خواستم بدانم ايا در اين سايت به متن فارسي كتاب دسترسي هست يا نه درود بر شما اي كاش اين كتاب را سالها قبل نوشته بوديد و من ميخواندم شايد در دام رجوي شياد اسير نميشدم من هم قصد دارم كتابي از تجربياتم بنويسم حتما به من هم مارك مزدور جمهوري اسلامي ميزنند ولي مهم نيست مهم اين است كه ما به رجوي اجازه نداديم كه روح ازاديخواهي انسان را در ما نابود كند


Last changed: 02/07/08