الزامات گفتگو

[ گفتگو | فهرست | جستجو | ارسال | پاسخ ]


دوستت دارم

Category: درباره کتاب مسعود
From: یک ایرانی
From0: iman_725@yahoo.com
Remote Name: 91.98.178.77
Remote User:
Date: 30 Jan 2008
Time: 15:41:52

Comments

بنی صدر بی همه چیز.؟ تو ایران را به باد دادی.


Last changed: 01/30/08